STREFA KLIENTA

Regulamin

REGULAMIN SERWISU: Concierge.bzwbk.pl

I. Definicje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Concierge.santander.pl
 2. Operatorem serwisu jest Europ Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS pod nr KRS 0000034499, z kapitałem zakładowym: 5 000 000 zł, w całości opłaconym.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  a)    Operator – spółka Europ Assistance Polska Sp. z o.o.;
  b)    Serwis – platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez operatora i jego kontrahentów, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmu wyszukiwania imprez kulturalnych, sportowych oraz usług dodatkowych, dostępna pod adresem Concierge.bzwbk.pl
  c)    Baza danych – zbiór danych zgromadzonych według określonej systematyki i metody, dostępnych indywidualnie, za pomocą środków elektronicznych, zawierający aktualną ofertę imprez kulturalnych i sportowych oraz usług dodatkowych;
  d)    Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
  e)    Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał Rejestracji;
  f)    Rejestracja – rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail);
  g)    Wyszukiwarka – narzędzie do zarządzania danymi umożliwiające Użytkownikowi wyszukiwanie i zestawianie danych zawartych w Bazie Danych, do której prawa przysługują Operatorowi lub jego kontrahentom;
  h)    Usługi informacyjne – udostępnienie treści na indywidualne żądanie Użytkownika przez wyświetlenie strony o określonym adresie URL;
  i)    Usługa wyszukiwania – usługa pozwalająca Użytkownikowi na zdalne korzystanie z mechanizmów pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach.
 4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
 5. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin ma na celu zapewnienie niezakłóconego, zgodnego z prawem i uporządkowanego korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 2. Podstawowym celem Regulaminu jest zapewnienie Użytkownikom prywatności, ochrona gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych oraz bezpieczeństwo korespondencji.
 3. Użytkownicy pozostają anonimowi z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przez Operatora lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji niezbędnych do funkcjonowania serwisu.
 4. Użytkownicy mogą dokonać rejestracji, co zapewni im dostęp do rozwiązań wprowadzonych w ramach Serwisu. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza zawierającego dane Użytkownika oraz wskazania wybranego adresu elektronicznego do kontaktów z Użytkownikiem w celu dostosowania prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dane przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych (w tym w celach reklamowych, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców). Użytkownik uprawniony jest do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Brak rejestracji przez użytkownika może skutkować ograniczonym dostępem do treści i usług oferowanych w ramach Serwisu.
 5. Operator współpracuje z kontrahentami udostępniającymi Użytkownikom własne treści, serwisy lub usługi. Użytkownicy mogą korzystać z usług świadczonych przez kontrahentów Operatora w oparciu o regulaminy poszczególnych serwisów udostępnianych przez kontrahentów Operatora. Do usług oferowanych przez Operatora stosuje się postanowienia Regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz dokonywania w nim zmian i modyfikacji.
 7. Użytkownikom przysługuje wyłącznie prawo do korzystania, na warunkach określonych w Regulaminie z treści i usług udostępnionych w Serwisie przez Operatora lub jego kontrahentów bez prawa jakiekolwiek ingerencji, modyfikacji lub zmiany takich treści.
 8. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu w ramach Serwisu.

 

 III. Warunki techniczne świadczenia usług

 W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane są:

 1. Przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, FireFox Mozilla w wersji 2.8 lub nowszej.
 2. Program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMPT obsługujący połączenia SSL/TLS oraz autoryzację połączenia SMPT (np. Microsoft Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Tunderbird, Netscape Messenger, Opera, The Bat!).

 

 IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta w momencie wyświetlenia pierwszego okna Serwisu poprzez wpisanie przez Użytkownika w przeglądarce odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Serwisu lub skorzystanie przez Użytkownika z przekierowania do takich stron Serwisu. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Zawarcie i rozwiązanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych, dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z tych usług.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Operatora, to jest Europ Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, bud. Taurus lub w formie elektronicznej na adres: marketing@europ-assistance.pl. Zgłoszenie winno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji i przedstawienie ewentualnych roszczeń.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Serwisu. Reklamacje związane z usługami telekomunikacyjnymi mogą być kierowane wyłącznie do odpowiedniego dostawcy usług telekomunikacyjnych.

 

 VI. Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

 1. Operator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, iż będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego,  dobrymi obyczajami, Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu oraz w poszanowaniu prawa własności intelektualnej.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię Operatora lub w inny sposób szkodzą Operatorowi, bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Użytkownik Zarejestrowany wymaga dodatkowej weryfikacji danych Operator może ograniczyć na czas określony lub nieokreślony dostęp Użytkownika Zarejestrowanego do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu.
   
 5. W przypadku zawieszenia dostępu Użytkownik Zarejestrowany posiada jedynie dostęp do funkcji pozwalających uregulować należności wobec Operatora i sfinalizować umowy zawarte przed ograniczeniem lub zawieszeniem dostępu.
 6. Użytkownik, którego dostęp do Serwisu jest zawieszony nie może w tym czasie ponownie zarejestrować bądź prowadzić Konta bez uprzedniej zgody Operatora. Operator może odmówić.Użytkownikowi kolejnej Rejestracji także wówczas, gdy kiedykolwiek Użytkownik miał zawieszony lub ograniczony dostęp do Serwisu.
 7. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Serwisu, w tym do logo Operatora, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Serwisie, przysługują Operatorowi. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Operatorowi za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą Operatora.
   
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane w serwisach kontrahentów. Wszelkie roszczenia, w szczególności wykonywanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) należy kierować do podmiotów dostarczających serwis, w ramach którego została zawarta transakcja.

VII. Prawo własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa do Bazy danych przysługują Operatorowi. Użytkownik uzyskuje dostęp do danych zawartych w Bazie danych przez Wyszukiwarkę oraz świadczone w ramach Serwisu Usługi wyszukiwania. Dane uzyskane w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, nie mogą służyć tworzeniu innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny prawem, z dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia, opracowania Bazy danych oraz inne związane z nią czynności konieczne do świadczenia Usług wyszukiwania mogą być dokonywane wyłącznie przez Operatora lub podmioty działające na jego zlecenie.
 2. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały wideo. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 3. Użytkownicy upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z udostępnionych w nim treści wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku na następujących polach eksploatacji:
 1. zapis treści techniką magnetyczną lub cyfrową
 2. wyświetlenie treści na ekranie monitora.

Wszelkie inne formy wykorzystania udostępnionych treści, bez uprzedniej, pisemnej zgody uprawnionego podmiotu, są zabronione; w szczególności: kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie takich treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Operatora lub innego uprawnionego podmiotu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie niezgodne z powyższymi postanowieniami.

VIII. Ochrona prywatności

 1. Operator uruchamia Serwis oparty na możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
 2. Operator zastrzega, że dostęp do określonych treści lub serwisów w ramach Serwisu może być uzależniony od podania określonych informacji, które mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity—Dz.U. z 2014roku, poz. 182 z późn. zm.).
 3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z korzystania z Serwisu wymagającego podania dodatkowych danych.
 4. Jeżeli powstanie konieczność podania przez Użytkownika danych osobowych, w szczególności do dokonania rozliczeń z tytułu przeprowadzonych transakcji, Użytkownik—wraz z formularzem odnoszącym się do tej kategorii danych—uzyska informację na temat sposobu i celu przetwarzania danych, administratora oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 5. Przekazane przez Użytkownika dane, nie będące danymi osobowymi, będą gromadzone i przetwarzane przez Operatora z poszanowaniem prywatności Użytkowników. Operator będzie wykorzystywać te dane wyłącznie w celach statystycznych, administracyjnych i marketingowych oraz w celu lepszego dostosowania świadczonych usług do potrzeb Użytkowników.
 6. Użytkownik akceptując Regulamin upoważnia Operatora do przekazania zgromadzonych danych, nie będących danymi osobowymi, w postaci opracowania charakteryzującego strukturę demograficzną Użytkowników kontrahentom Operatora.
 7. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie parametry umożliwiające dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednie hasła. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnienie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ryzyko Użytkownika i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niezamierzony przez Użytkownika oraz podjęcie odpowiednich działań przez Operatora.

 

 IX. Postanowienia końcowe

 1. Operator w każdym czasie może dokonać zmian Regulaminu, o czym poinformuje Użytkowników stosownym komunikatem podanym do wiadomości w ramach Serwisu. Użytkownik korzystając z Serwisu po zmianie Regulaminu i uzyskaniu stosownego zawiadomienia obowiązany jest przestrzegać nowej, zaktualizowanej wersji Regulaminu.
 2. Operator oraz Użytkownik mają prawo odstąpienia od umowy o korzystanie z Serwisu.
 3. Wszelkie zapytania Użytkowników dotyczące Serwisu winny być kierowane pod adres: Europ Assistance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5, bud. Taurus.

 

 

Portfolio